MON
MON 2016
program

nasza oferta do 30.04.2022

Przygotowaliśmy dla Państwa ofertę kontynuacji grupowego ubezpieczenia na życie. Oferta została tak skonstruowana pod względem zakresu i składki, aby każdy z Państwa mógł dopasować ubezpieczenie do własnych potrzeb.

Przedstawiamy Państwu III warianty ubezpieczenia na życie.

Program MON 2016 Emeryt dedykowany jest byłym żołnierzom zawodowym i byłym pracownikom jednostek MON oraz ich współmałżonkom, partnerom życiowym oraz pełnoletnim dzieciom. Ubezpieczenie skierowane jest również do osób ubezpieczonych dotychczas w Programie Emeryt MON 2008.

Do ubezpieczenia może przystąpić również osoba, która w dniu podpisania deklaracji przystąpienia przebywa w szpitalu, na zwolnieniu lekarskim lub którą uznano za niezdolną do pracy lub służby orzeczeniem właściwego organu według przepisów o ubezpieczeniu społecznym lub zaopatrzeniu społecznym, o ile bezpośrednio przed początkiem odpowiedzialności PZU Życie SA z tytułu umowy ubezpieczenia zawartej na podstawie Wariantu Opcji Emeryt była ona objęta odpowiedzialnością PZU Życie SA z tytułu:

pod warunkiem zachowania ciągłości w przekazywaniu składek.

jak długo
można korzystać z preferencyjnego ubezpieczenia?

Program zapewnia ochronę ubezpieczeniową do miesiąca rocznicy polisy, przypadającej w roku kalendarzowym, w którym ubezpieczony kończy 70 rok życia. Po ukończeniu 70 lat, ubezpieczonym przysługuje prawo do indywidualnego kontynuowania ubezpieczenia.

jak przedstawia się
indywidualna kontynuacja ubezpieczenia?

Ubezpieczonemu przysługuje prawo do indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia na zasadach zgodnych z ofertą PZU Życie S.A. (warunkiem jest opłacanie składek przez 6 miesięcy w ubezpieczeniu grupowym).

zakres wariantów ubezpieczenia

Zakres ubezpieczenia I II III
Śmierć ubezpieczonego 15.000 17.500 22.500
Śmierć ubezpieczonego w wyniku wypadku 30.000 35.000 45.000
Śmierć w wyniku wypadku komunikacyjnego 45.000 52.500 67.500
Śmierć ubezpieczonego spowodowana zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym 30.000 35.000 45.000
Trwały uszczerbek na zdrowiu z tytułu NW – za 1% 240 280 360
Trwały uszczerbek na zdrowiu spowodowany zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym - za 1% 240 280 360
Śmierć małżonka/partnera życiowego 6.000 7.000 9.000
Śmierć małżonka spowodowany NW/partnera życiowego 12.000 14.000 18.000
Śmierć dziecka 1.800 2.100 2.700
Urodzenie martwego dziecka 1.800 2.100 2.700
Śmierć rodziców i teściów 1.200 1.400 1.800
Urodzenie dziecka 600 700 900
Osierocenie dziecka – świadczenie dla każdego dziecka 2.400 2.800 3.600
Ciężkie choroby ubezpieczonego – 22 choroby 1.800 2.100 2.700
Pobyt w szpitalu świadczenie za każdy dzień pobytu – min. 4 dni
- w wyniku choroby (od1 do 90 dnia) 30 35 45
- w wyniku nieszczęśliwego wypadku (od1 do 14 dnia) / (od 15 do 90 dnia) 90/30 105/35 135/45
- w wyniku wypadku komunikacyjnego (od1 do 14 dnia) / (od 15 do 90 dnia) 120/30 140/35 180/45
- w wyniku wypadku przy pracy (od1 do 14 dnia) / (od 15 do 90 dnia) 120/30 140/35 180/45
- w wyniku zawału serca lub krwotoku śródmózgowego (od1 do 14 dnia) / (od 15 do 90 dnia) 60/30
70/35
90/45
Pobyt na Oddziale Intensywnej Terapii – dod. jednorazowe św. 300 350 450
Rekonwalescencja – za każdy dzień po 14-dniowym pobycie w szpitalu (max 30 dni) 15 17,50 22,50
Karta apteczna wydawana po pobycie w szpitalu 200 200 200
Operacje chirurgiczne Klasa I 3 000 3 500 4 500
Operacje chirurgiczne Klasa II 1 500 1 750 2 250
Operacje chirurgiczne Klasa III 900 1 050 1 350
Operacje chirurgiczne Klasa IV 300 350 450
Operacje chirurgiczne Klasa V 150 175 225
Składka miesięczna 38,45 zł 43,60 zł 53,80 zł

Jakie choroby objęte są ubezpieczeniem?

W przypadku zdiagnozowania w okresie ubezpieczenia następujących stanów chorobowych u ubezpieczonego, otrzyma on świadczenie z tytułu poważnego zachorowania za wystąpienie następujących stanów chorobowych:

 • Anemia aplastyczna
 • bąblowiec mózgu
 • chirurgiczne leczenie choroby wieńcowej by-pass
 • choroba Creutzfelda-Jakoba
 • masywny zator tętnicy płucnej leczony operacyjnie
 • niewydolność nerek
 • nowotwór złośliwy
 • odkleszczowe wirusowe zapalenie mózgu
 • ropień mózgu
 • sepsa
 • tężec
 • udar
 • wścieklizna
 • zakażenie wirusem HIV w zw. z wykonywaną pracą
 • zakażenie wirusem HIV poprzez transfuzję krwi
 • zawał serca
 • zgorzel gazowa
 • oparzenia
 • transplantacja organów
 • utrata wzroku
 • oponiak
 • choroba Parkinsona.

Co należy zrobić, aby przystąpić do ubezpieczenia?
w celu przystąpienia do Programu MON należy:

 1. Zgłosić się do osoby prowadzącej ubezpieczenie w zakładzie pracy. Wypełnić deklarację przystąpienia do ubezpieczenia i klubu PZU Pomoc. Zostanie wygenerowane oświadczenie o wybranym wariancie, informacja o opłacaniu składek oraz indywidualny numer rachunku do wpłaty składek. Składkę za ubezpieczenie należy opłacić do 20 dnia miesiąca poprzedzającego rozpoczęcie ubezpieczenia (np. do 20 lipca za miesiąc sierpień).
 2. Lub zgłosić się do podmiotu obsługującego ubezpieczenie - PGA Sp. z o.o. - w celu w celu kontynuacji grupowego ubezpieczenia
Polska Grupa Asekuracyjna Sp. z o.o.
ul. Naukowa 41A
02-463 Warszawa

Tel. +48 (22) 398 69 76, + 48 (22) 398 69 86
e-mail: biuro@pga.pl
Przykład początku odpowiedzialności z umowy ubezpieczenia:
10
marzec
deklaracja podpisana
10 marca i wysłana 10 marca do PGA
20
marzec
zapłacona składka
(wpływ na konto PGA) do 20 marca
1
kwiecień
początek odpowiedzialności
PZU Życie S.A. - kwiecień
Dokumenty niezbędne do przystąpienia do ubezpieczenia:

Co dzieje się w przypadku nieopłacenia składki w terminie?

O braku wpłaty składki zostaną Państwo poinformowani SMS- em i wiadomością e-mail.

W przypadku nie przekazania składki do podmiotu obsługującego w jednym miesiącu trwania ubezpieczenia, ubezpieczenie ulega zawieszeniu podczas którego PZU Życie S.A. udziela ochrony ubezpieczeniowej w pełnym wymiarze, pod warunkiem, że składka zostanie wyrównana w kolejnym miesiącu.

W przypadku nie uregulowania składki zaległej, w kolejnym miesiącu, ubezpieczony traktowany jest jako osoba występująca z ubezpieczenia, od pierwszego dnia miesiąca, w którym powstała zaległość.

Podmiot obsługujący poinformuje o braku opłaty składki i wykreśleniu z ubezpieczenia w przypadku braku jej opłacenia w wyznaczonym terminie.

jakie są możliwości wystąpienia z ubezpieczenia?
z ubezpieczenia można wystąpić poprzez:

 • rezygnację z ubezpieczenia – Ubezpieczony może w każdej chwili wystąpić z umowy ubezpieczenia. Stosowne oświadczenie powinno być złożone na piśmie i przekazane do podmiotu obsługującego. Oświadczenie powinno zawierać: dane osobowe Ubezpieczonego, zakres ubezpieczenia, z jakiego występuje oraz datę wystąpienia (ostatni dzień miesiąca, za który opłacono ostatnią składkę)
 • nieopłacenie składki – w przypadku nie opłacenia zaległej składki do końca miesiąca, w którym ubezpieczony był zawieszony. Ubezpieczony traktowany jest wówczas jako osoba występująca od miesiąca, w którym został zawieszony.

Klub PZU Pomoc w Życiu

Klub PZU Pomoc w Życiu to program lojalnościowy dla klientów PZU Życie objętych ubezpieczeniem na życie w ramach polisy grupowej. Każdy członek klubu otrzymuje bezpłatną kartę klubowicza / dostaje specjalny numer karty klubowicza. Klub to wiele przywilejów – usługi Twój Asystent PZU Pomoc przydatne w różnych sytuacjach życiowych, dostęp do ciekawych ofert specjalnych oraz program rabatowy realizowany z udziałem partnerów PZU.

Aktualne zniżki dla klubowiczów można sprawdzić na stronie www.klubpzupomoc.pl

Dodatkowa zniżka 10% na ubezpieczenia PZU: OC, AC, NNW, mieszkania/domu. Zniżki nie łączą się z ofertami promocyjnymi ubezpieczyciela.

karta

Likwidacja szkód

telefonicznie:

Aby zgłosić szkodę lub roszczenie należy zadzwonić pod numer: (+48) 801 102 102 lub (+48) 22 566 55 55 czynne całodobowo

elektronicznie:

Po zajściu zdarzenia ubezpieczeniowego należy poprzez stronę internetową www.pzu.pl wypełnić internetowy formularz zgłoszenia, a wymaganą dokumentację zeskanować i załączyć do zgłoszenia w formacie pliku PDF. Jest to wygodny i najszybszy sposób zgłoszenia roszczenia, a wypłata świadczenia następuje w ciągu kilku dni.

dokumenty do pobrania

bądźmy w kontakcie!

chcesz uzyskać więcej informacji na temat naszych programów, skorzystaj z poniższych dróg kontaktu:

umów się z konsultantem:

lub zadzwoń:

+48 22 398 69 86

Polska Grupa Asekuracyjna sp. z o.o.
ul. Naukowa 41A
02-463 Warszawa

Tel. +48 22 398-69-76
Tel. +48 22 398-69-86
Tel. +48 22 398-69-87

Wyznacz trasę
[53.0325471,18.5877906]


Inspektor Ochrony Danych
Rafał Mierzwa - iod@pga.pl